Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

  1.  1. – Komarów Wieś numerem 104/4 o powierzchni 0,84 ha, cena wywoławcza 13.400,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych);
  2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku GN/Z/II/7723/2/42/07.
  3. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić nabywca, zostanie ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie do zawarcia aktu notarialnego.
  4. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami, działka numer 104/4przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych.
  5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.
  6. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.)
  7. Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 1000 .

Więcej informacji pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1181054

 

 

Skip to content