Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:

  1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce, Antoniówka 78, 22-435 Komarów-Osada,
  2. Szkoły Podstawowej w Zubowicach, Zubowice 19, 22-435 Komarów-Osada
  3. Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach,  Zubowice 19, 22-435 Komarów-Osada

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pokój 6 (sekretariat) w zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, dyrektora samorządowego przedszkola (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 17 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów – Osada oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy  Komarów-Osada – www.komarow.pl, tj. do dnia 21 lipca 2017 roku do godz. 15:00 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Komarów-Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada

Pełna treść informacji o konkursach dostępna w załączeniu:

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce, dyrektora Szkoły Podstawowej w Zubowicach, dyrektora Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach

 

Skip to content