Komarów-Osada, 2017-06-26

RGO.V.6840.17.2016

Informacja

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuję, że rokowania po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada (na podstawie księgi wieczystej ZA1T/00047075/9) oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Zubowice, numerem 352/3 o powierzchni 0,896 ha, zostały przeprowadzone w dniu 23 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15.

Cena wywoławcza wynosiła 55.300,00 zł. Ofertę wraz z wpłatą zaliczki w wyznaczonym terminie złożyła jedna osoba.

Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Najwyższa cena zaoferowana wyniosła 56.000,00 zł., a kandydatem na nabywcę nieruchomości została Pani Justyna Kania.

 

(-) Wójt Gminy

mgr Wiesława Sieńkowska

Niniejszą informację udostępniono również pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1176623

Skip to content