Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

– Antoniówka numerem 49 o powierzchni 0,25 ha;

– Antoniówka numerem 232 o powierzchni 3,52 ha;

– Dub numerem 124 o powierzchni 1,76 ha;

– Śniatycze numerem 1015 o powierzchni 0,20 ha;

– Komarów Wieś 121/8 o powierzchni 0,33 ha;

– Komarów Wieś 104/4 o powierzchni 0,84 ha.

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: księgi wieczystej ZA1T/00044337/3 (działka numer 49), księgi wieczystej ZA1T/00078945/5 (działka numer 232), Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 02.02.2017 r. znak GN-Z.7532.1.2.2017.PC (działka numer 124), księgi wieczystej ZA1T/00044335/9 (działka numer 1015), Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 24.08.2007 r. znak GN/Z/II.7723-2/42/07 (działki numer 121/8 i 104/4).

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483, z późniejszymi zmianami działki przeznaczone są: działki numer 49 i 1015 w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny upraw rolnych, działki numer 232, 121/8, 104/4 pod tereny upraw rolnych, natomiast działka numer 124 pod tereny baz i składów.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2017, o godzinie 9 00  na dzierżawę działki numer 49, o 9 30 na dzierżawę działki numer 232, o godzinie 10 00 na dzierżawę działki numer 124, o godzinie 10 30 na dzierżawę działki numer 1015, o godzinie 11 00 na dzierżawę działki numer 121/8, o godzinie 11 30 na dzierżawę działki numer 104/4, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Cena wywoławcza – wysokość czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 10,70 q pszenicy rocznie za każdy hektar dzierżawionej działki. Cena q pszenicy ustalona jest co roku na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczanego w Monitorze Polskim.

Wadium w wysokości równowartości 1 q pszenicy – 63,68 zł. (cena ustalona na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2016 r. M.P. z 2016 r., poz. 692) należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 11 kwietnia 2017 roku, najpóźniej do godziny 1445, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Przy przetargu będą przestrzegane procedury zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 z późn. zm.).

Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem na wpłaconego wadium.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas określony, to jest na 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia (na dzierżawę działek numer 49, 1015, 121/8, 104/4) oraz na 1 rok (na dzierżawę działek numer 232, 124).

Szczegółowe informacje o przetargach oraz działce przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17 w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Treść ogłoszenia dostępna również pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1153394

Skip to content