Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015.139) oraz § 23 ust. 1  pkt 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r. poz. 1989), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada – wodociąg Komarów-Osada i Janówka oraz szkoły z terenu gminy Komarów-Osada.

Wójt Gminy

(-) mgr Wiesława Sieńkowska

Komarów-Osada 25.01.2017 r.

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Skip to content