Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 25 stycznia 2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

– Dub numerem 203/3 o powierzchni 0,9834 ha na kwotę 29.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);

– Dub numerem 203/4 o powierzchni 0,2661 ha na kwotę 11.540,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 25.01.2017 r. do dnia 15.02.2017 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póz. zm.) upływa z dniem  15 marca roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Skip to content