Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2017 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć przedszkolnych i dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny z terminem składania ofert do 13 stycznia 2017 roku został rozstrzygnięty. Realizację zadań objętych konkursem ofert powierzono:

  • organizacja zajęć przedszkolnych Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada „Razem”,
  • dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Legion” Komarów.

Pełna informacja dostępna pod adresem:

 

 

 

Skip to content