Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie  (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada, w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego oraz organizacja zajęć przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Komarów-Osada na rok 2017. Oferty można składać do 13 stycznia 2017 roku (liczy się data wpływu). Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone Szczegóły w załączonym ogłoszeniu oraz w zarządzeniu.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Skip to content