Informacja o naborze wniosków o udzielenie pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw

Od 28 września 2016 r. producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Wniosek należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2016 r. wraz z:

 1. kopiami decyzji lub zaświadczeń potwierdzających powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.,
 2. aktualnymi zaświadczeniami o stanie należności (wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o pożyczkę),
 3. oświadczeniem o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieuregulowanych należności na formularzu określonym w załączniku do wniosku o pożyczkę,
 4. kopiami rachunków lub faktur VAT potwierdzającymi uzyskiwanie obniżonych przychodów z powodu spadku cen sprzedaży mleka, świń lub owoców i warzyw (po jednym rachunku lub fakturze VAT z dnia 07.07.2014 r. oraz z dnia 30.04.2016 r., a jeśli nie były wówczas wystawiane, to pierwsze rachunki lub faktury VAT wystawione po tych dniach w tym samym roku – odpowiednio w 2014 r. i 2016 r.),
 5. w przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa – dokumentem potwierdzającym ten fakt, tj. wyrokiem sądu lub umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartej w formie aktu notarialnego,
 6. w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik – pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wnioskodawcy.

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym – to środki publiczne, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

 • kwoty dotacji podlegające zwrotowi,
 • należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
 • wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,
 • wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych,
 • wpłaty środków z tytułu rozliczeń środków przedakcesyjnych,
 • należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu
  w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenie skarbowe, 
 • dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe,
 • pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań
  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.

Przez niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym należy rozumieć wszelkiego rodzaju należności jednostek sektora publicznego w tym m.in. zaległe składki KRUS oraz np. kary mleczne nałożone przez ARR. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym również z tytułu podatku rolnego, nie mogą być objęte pomocą w postaci omawianej pożyczki. Z pożyczki nie można również finansować należności z tytułu niezapłaconych rat kredytów bankowych, niezapłaconych faktur i innych zobowiązań cywilnoprawnych, które po uzyskaniu notyfikacji KE będą mogły być objęte kredytami preferencyjnymi udzielanymi przez Banki współpracujące z ARiMR w tym zakresie.

Wzór Wniosku o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz projekty: szczegółowych zasad udzielania pożyczki oraz wzoru umowy pożyczki dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl oraz w biurach powiatowych ARiMR (BP w Zamościu, tel. 84 638 38 41, 84 638 38 34).

 

Skip to content