Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 27 lipca 2016 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

– Antoniówka numerem 583 o powierzchni 0,51 ha na kwotę 13.920,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych);

– Komarów Wieś numerem 53 o powierzchni 0,47 ha na kwotę 10.900,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych);

– Komarów Osada numerem 927 o powierzchni 0,69 ha na kwotę 61.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

– Komarów Osada numerem 931 o powierzchni 0,33 ha na kwotę 9.900,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych);

– Śniatycze numerem 1030 o powierzchni 0,25 ha na kwotę 20.900,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych);

– Śniatycze numerem 1031 o powierzchni 0,25 ha na kwotę 20.900,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych).

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 27.07.2016 r. do dnia 17.08.2016 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z póz. zm.) upływa z dniem  14 września 2016 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie (0-84) 615-31-02 wew. 45.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Skip to content