Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353, ze zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada zawiadamia o przyjęciu dokumentu: „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2016-2020”. Ponadto, informuje o możliwości zapoznania się z Uchwałą Nr XIX/134/16 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2016-2020 oraz z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem i podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przyjęty dokument dostępny jest:

  • w wersji elektronicznej na stronach internetowych www.komarow.pl w zakładce ogłoszenia oraz www.komarowosada.bip.lubelskie.pl w zakładce informacje w urzędzie-> ogłoszenia,
  • w wersji papierowej – w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22 – 435 Komarów-Osada, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30.

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                  (-) Wiesława Sieńkowska

 

Skip to content