Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 15 czerwca 2016 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w formie:

1. przetargu:

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 576 o powierzchni 0,54 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Komarów Wieś numerem 121/8 o powierzchni 0,33 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Komarów Wieś numerem 104/4 o powierzchni 0,84 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Janówka numerem 140/6 o powierzchni 0,0659 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Janówka numerem 140/8 o powierzchni 0,2128 ha;

działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Janówka numerem 155 o powierzchni 1,49 ha.

 

2. bezprzetargowej:

– udział w wysokości ½ w działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Komarów Osada numerem 876/1 o powierzchni ogólnej 0,15 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 15.06.2016 r. do dnia 06.07.2016 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z póz. zm.) upływa z dniem 3 sierpnia 2016 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie (0-84) 615-31-02 wew. 45.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Skip to content