Komarów-Osada, 2016.05.06

RGO.042.3.2014

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Komarów-Osada

z dnia 06.05.2016 roku

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (jt. Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje o odstąpieniu 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla projektu zmiany dokumentu

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”.

Zgodnie z art. 46 pkt. 2 i 3 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (jt. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych już dokumentów, ponadto  projekty polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osadarealizuje cele określone w Pakiecie Klimatyczno – Energetycznym 2020, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i skierowany jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Projekt dokumentu wskazuje kierunki działań Gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, jednakże nie niesie ze sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsięwzięć. Niniejszy projekt dokumentu uwzględnia zmiany wprowadzone w wyniku ustaleń z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie opracowania dokumentu w ramach umowy na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 cytowanej wyżej ustawy Wójt Gminy Komarów-Osada w dniu 12.04.2016 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak WSTIII.410.40.2016.LD z dnia 25.04.2016 roku stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”.

– Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem znak DNS-NZ.7016.101.2016.AS z dnia 26.04.2016 roku wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wskazał, że jest to dokument strategiczny, który może być zaliczony do programów sektorowych wyszczególnionych w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskowymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tylko w przypadku jeżeli wyznaczają ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W wyniku analizy zakresu rzeczowego Planu stwierdził, że nie wyznacza on ram dla przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z występowaniem na terenie Gminy Komarów-Osada obszarów Natura 2000, przeanalizowano również obowiązek oceny oddziaływania na środowisko dla kwalifikacji dokumentu z art. 46 ust. 3 ww. ustawynie stwierdzając prawdopodobieństwa negatywnego znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000. Również po analizie wyznaczonych ram dla przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i innych przedsięwzięć mogących oddziaływać negatywnie na środowisko w oparciu o art. 47 ww. ustawy organ stwierdził brak ustaleń, których realizacja mogłaby spowodować negatywne oddziaływania znaczące na elementy środowiska i funkcje ekologiczne.

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie wskazał, że projekt Planu… dotyczy wyłącznie obszaru jednej gminy – Komarów-Osada. Ponadto, realizacja jego zapisów nie będzie powodowała znaczącego oddziaływania na środowisko, a więc nie powinna generować ryzyka dla zdrowia mieszkańców, nie powinny również wystąpić w trakcie realizacji określonych w nim zadań oddziaływania skumulowane i transgranicznej, nie wyznacza on ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a specyfika i zakres wyznaczonych celów będą miały pozytywny wpływ na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi, co w świetle art. 48 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy stanowi przesłankę do odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla projektu dokumentu.

Wobec powyższego odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu jest zasadne gdyż realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Informację  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Komarów-Osada, na stronie gminy www.komarow.pl w zakładce Ogłoszenia oraz biuletynie informacji publicznej – www.komarowosada.bip.lubelskie.pl w zakładce Informacje w urzędzie –> ochrona środowiska.

 

                                        Wójt Gminy Komarów-Osada

                                        (-) Wiesława Sieńkowska

Skip to content