Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż praw do nakładów w budynku po byłym sklepie w miejscowości Kraczew, gmina Komarów-Osada.

 

 1. Prawa do nakładów w budynku po byłym sklepie w miejscowości Kraczew, cena wywoławcza 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych), budynek usytuowany jest na działce numer 50/2 , która stanowi odrębny przedmiot własności.
 2. Przedmiotowe prawa do nakładów w budynku po byłym sklepie stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie umowy przeniesienia praw do nakładów w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych podatku od nieruchomości z dnia 12 grudnia 2011 roku.
 3. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić nabywca, zostanie ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie do zawarcia umowy nabycia praw do nakładów. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 4. Przeniesienie własności praw do nakładów nastąpi w formie umowy nabycia praw do nakładów.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2016 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada,
     o godzinie 1000.
 6. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 17 maja 2016 roku, najpóźniej do godziny 14 15, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny praw do nakładów, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
 7. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od podpisania umowy o nabycie praw do nakładów w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy Komarów-Osada.
 8. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17 w godzinach 7 33 – 15 30 lub telefonicznie 84 638-86-45.
 9. Zastrzega się możliwość unieważnienia bądź odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Skip to content