Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, wymienionego w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu z dnia 17.03.2016 r. pod pozycją Nr 1, zlokalizowanego przy ul. Rynek 35/1, na przystanku autobusowym w Komarowie-Osadzie. KW ZA1T/000444113/0 Obręb geodezyjny Nr 9, arkusz mapy 1, działka oznaczona Nr 629/4.

Powierzchnia lokalu wynosi 13,80 m2, wyposażone w instalację energii elektrycznej.

Cena wywoławcza 15,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej netto.

Minimalne postąpienie – 1,00 zł.

Czynsz płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Stawka czynszu nie obejmuje energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i podatku od nieruchomości. Przedmiotowe koszty najemca będzie ponosił dodatkowo po zawarciu stosownych umów i złożeniu deklaracji.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 kwietnia 2016 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 17.

Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi 496,80 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 80/100), co stanowi 20 % rocznego czynszu uiszczanego z przedmiotowego lokalu liczonego od ceny wywoławczej bez podatku VAT.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada PBS Zamość O/Komarów Nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001, najpóźniej 1 dzień przed przetargiem tj. do dnia 25 kwietnia 2016 roku. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet wpłaty czynszu, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone, na podane przez uczestnika przetargu konto.

W przypadku nie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesława Sieńkowska

Skip to content