OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

– Antoniówka numerem 378 o powierzchni 0,58 ha;

– Dub numerem 166 o powierzchni 0,56 ha;

– Wolica Śniatycka numerem 127/2 o powierzchni 0,48 ha.

 

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 21.01.2013 r. znak GN-Z.7510.1.90.2013.MG (działka numer 378), księgi wieczystej ZA1T/00044338/0 (działka numer 166), Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09.06.2014 r. znak GN-Z.7510.1.23.2014.MG (działka numer 127/2).

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483, z późniejszymi zmianami działki przeznaczone są: działki numer 378 i 166 w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny upraw rolnych, natomiast działka numer 127/2 pod tereny upraw rolnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2016 roku, o godzinie 9 00  na dzierżawę działki numer 378, o 9 30 na dzierżawę działki numer 166, o godzinie 1000 na dzierżawę działki numer 127/2, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Cena wywoławcza – wysokość czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 10 q pszenicy rocznie za każdy hektar dzierżawionej działki. Cena q pszenicy ustalona jest co roku na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczanego w Monitorze Polskim.

Wadium w wysokości równowartości 1 q pszenicy – 68,47 zł. (cena ustalona na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2015 r. M.P. z 2015 r., poz. 637) należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 16 maja 2016 roku, najpóźniej do godziny 1445, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Przy przetargu będą przestrzegane procedury zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 z późn. zm.).

Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem na wpłaconego wadium.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas określony, to jest na 3lat z możliwością dalszego przedłużenia.

Szczegółowe informacje o przetargach oraz działce przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17 w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638-86-45

 

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

Skip to content