Komarów-Osada, 2016-04-12

RGO.042.3.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA

o możliwości zapoznania się z dokumentem oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”

Na podstawie art. 29, art. 30 i art. 39-42 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. Nr 353 z późn. zm.), Wójt Gminy Komarów-Osada zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”. Ponadto informuję, że powyższy dokument został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12.04.2016 r. do 04.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pokój nr 6 w godz. 800 – 1500.

Jednocześnie zawiadamiam, że uwagi i wnioski do wyżej wymienionego dokumentu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2016 r. w formie:

1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada,

2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „uwagi i wnioski do zmiany PGN” na adres: poczta@komarow.pl,

3. osobiście ustnie do protokołu w budynku Urzędu Gminy Komarów-Osada, pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Komarów-Osada. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Powyższe obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez przekazanie obwieszczenia sołtysom poszczególnych miejscowości z terenu gminy oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie biuletynu informacji publicznej – www.komarowosada.bip.lubelskie.pl w zakładce Informacja w urzędzie -Ochrona środowiska.

Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów – Osada

 Załącznik:

Zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Komarów-Osada

Skip to content