Komarów-Osada, 2016.03.18

RGO.061.1.2015

 Informacja

Wójta Gminy Komarów-Osada

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 353), w związku z Uchwałą Nr XI/77/15 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada, Wójt Gminy Komarów-Osada informuje o możliwości zapoznania się opracowanym projektem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2016-2020” oraz możliwości składania uwag i wniosków do ww. projektu dokumentu.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, w godzinach pracy 7.30 – 15.30.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: poczta@komarow.pl.

W związku z powyższym ustala się 21 dniowy termin na składanie uwag i wniosków, tj. do dnia 8 kwietnia 2016 r.

Niezbędna dokumentacja w sprawie dostępna jest w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, Referat Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 6 (sekretariat) w godzinach 7.30 – 15.30.

 

                                               Wójt Gminy Komarów-Osada

                                               (-) Wiesława Sieńkowska

Skip to content