Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2016 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć przedszkolnych i dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny z terminem składania ofert do 11 stycznia 2016 roku został rozstrzygnięty. Realizację zadań objętych konkursem ofert powierzono:

– organizacja zajęć przedszkolnych Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada „Razem”,

dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu,

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Legion” Komarów.

(-)Wójt Gminy

Wiesława Sieńkowska

Skip to content