INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia tej pomocy są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza, czy też od wyników w nauce ucznia – podstawowym kryterium przyznawania jest tutaj dochód na osobę w rodzinie ucznia.

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Zasiłek szkolny natomiast, ma charakter jednorazowy – przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego. Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenia te przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Komarów-Osada, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia. Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.). Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych. Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół.

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem chociaż jednej z przyczyn: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenia losowe. Przyczyną niskich dochodów w rodzinie może być i inna sytuacja – nie wymieniona powyżej.

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Jako rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące – art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z poźn. zm). Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 456 zł. – Rada Ministrów   w rozporządzeniu z dnia 14 lipca 2015r. (Dz. U. poz. 1058) wprowadza od dnia 1 października 2015r. nową wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, kryterium wyniesie – 514 zł. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu (w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Należy wykazać dochód netto tz. pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego należy wykazać powierzchnię gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych – dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej – obecnie przyjmuje się miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 250,00 zł. Nowa kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego od 01.10.2015r. – 288,00 zł.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym, jak i motywacyjnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych, wartości świadczeń w naturze, świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie użytecznych, zasiłków celowych.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny ucznia, a w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia albo oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym w szczególności na zakup podręczników do nauki w szkole, lektur, encyklopedii i innych książek pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,
 2. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (organizowana przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. Zielone szkoły, zajęcia informatyczne itp.)
 3. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe).
 4. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy, opłata za internat).
 5. Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Przykłady przedmiotów, których zakup może być refundowany przez stypendia szkolne:

 • 1) Przybory szkolne, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.
 • 2) Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza)- dla ucznia danej klasy w danym roku szkolnym
 • 3) Tornistry, stroje i obuwie sportowe, fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia)
 • 4) Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego)
 • 5) Komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu.
 • 6) Opłaty: czesnego, za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych, za wycieczki turystyczno-krajoznawcze, za wyjścia do kin i teatrów, za wyjazdy do „zielonej szkoły”, za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie, związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie,
 • 7) Mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: (ich zakup nie może być refundowany przez stypendia szkolne) odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne), podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza uczeń, opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenia uczniów, czy wyżywienie w szkole.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne: Refundacji kosztów dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 1. faktur VAT,
 2. imiennych rachunków,
 3. imiennych biletów miesięcznych,
 4. kwitariuszy,
 5. dowodów wpłaty,
 6. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 1. nazwę wystawcy,
 2. datę wystawienia/sprzedaży,
 3. numer dokumentu,
 4. imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
 5. pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Termin składania wniosków – do dnia 15 września 2015 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2015r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć:

 • rodzic ucznia (małoletni uczeń),
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektora szkoły lub kolegium

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi z tytułu zdarzenia losowego (śmierć członka rodziny, ciężka choroba w rodzinie, mająca przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia, pożar, powódź, huragan, nawałnice, utrata mienia,). Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć przed upływem 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Wzór wniosku i zasada jego składania jest identyczna jak w przypadku stypendium.

W załączeniu wzór wniosku o stypendium do pobrania

WNIOSEK

 

Skip to content