W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy- informuję, że Gmina Komarów-Osada wystąpiła do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie Gminy Komarów-Osada.

Jednocześnie informuję, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

  • kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody, pomocy w formie odroczenia płatności składek, rozłożenia na raty, a także umorzenia w całości bądź części.
  • odroczenia przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” aby pomoc mogła być przyznana wysokość  tych szkód powinna wynieść:

  • powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda,
  • nie mniej niż 10 000 zł w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Zainteresowanych rolników prosimy o zgłaszanie szkód do dnia 28 sierpnia 2015 roku. Straty zgłaszać należy na drukach oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu Wojewódzkiego http://bip.lublin.uw.gov.pl (sposób załatwienia spraw, informacja dla rolników)

bądź w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 lub u sołtysa.

Po o tym okresie Komisja będzie sporządzała protokoły w terenie.

Skip to content