Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Komarów-Osada na rok 2015. Oferty można składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 roku (liczy się data wpływu). Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu oraz w zarządzeniu.

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

mgr Wiesława Sieńkowska

Więcej informacji pod adresem: http://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=980873

Skip to content