Informacja PKW dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania, uprawniające do wzięcia udziału w referendum w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim, wydawane są w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pok. nr 2. Wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  składa się najpóźniej  do dnia 4 września 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Osoba uprawniona  do  udziału  w  referendum  może  głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum  na  obszarze gminy, w której stale zamieszkuje  (innym niż właściwy  dla  jej  miejsca  stałego  zamieszkania) lub  w  której  będzie przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pok. nr 2.  najpóźniej  do dnia 1 września 2015r.

Do pobrania

   → wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

   → wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Skip to content