Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz z zakresu oświaty i wychowania – zapewnienie niepełnosprawnym uczniom z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu  i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego.

Oferty można składać w terminie do dnia 24 marca 2015 roku (liczy się data wpływu). Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=944776

Skip to content