W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania – dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w 2015 roku, Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Komarów-Osada do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kandydatury można zgłaszać w terminie do 16 marca 2015 roku na formularzu stanowiącym załącznik do zamieszczonego niżej zarządzenia.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Szczegóły ogłoszenia pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=944761

Skip to content