Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 r. zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami. Utrzymanie czystości i porządku w gminach stało się obowiązkowym zadaniem własnym gminy, przenosząc w całości odpowiedzialność za zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na gminę, wprowadzając jednocześnie obowiązek ponoszenia przez mieszkańców, kosztów funkcjonowania systemu w formie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali), zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz procesu palenia śmieci w domowych kotłowniach.

Gmina Komarów-Osada systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą), zobowiązane są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, tzn. mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarów-Osada (Uchwała nr XX/137/16 Rada Gminy Komarów-Osada z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada).

 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

  1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
  2. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji określa Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

 

Stawki opłaty, terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Komarów-Osada obowiązuje jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od gospodarstwa domowego, zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość w miesięcznej wysokości.

 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. gospodarstwa domowe 1 osobowe: 11,00 zł;
  2. gospodarstwa domowe 2 – 3 osobowe: 22,00 zł;
  3. gospodarstwa domowe 4 – 5 osobowe: 30,00 zł;
  4. gospodarstwa domowe 6 i więcej osób: 38,00 zł.

 Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  1. gospodarstwa domowe 1 osobowe: 7,00 zł;
  2. gospodarstwa domowe 2 – 3 osobowe: 15,00 zł;
  3. gospodarstwa domowe 4 – 5 osobowe: 20,00 zł;
  4. gospodarstwa domowe 6 i więcej osób: 25,00 zł.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujący się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w okresach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, bez wezwania gotówką, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Komarów-Osada lub u wyznaczonych inkasentów.

OBOWIĄZUJĄCY NR KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY KOMARÓW-OSADA DO WPŁATY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

PBS ZAMOŚĆ O/KOMARÓW 

Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada lub pod numerem telefonu 084 6153102, 6388645, 6388651

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA W 2014 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA W 2015 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA W 2016 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOMARÓW-OSADA W 2017 ROKU

Akty prawne

System gospodarki odpadów na terenie Gminy regulują następujące akty prawne:

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z2016 r., poz. 250 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645) – akt utracił moc z dniem 31.12.2016 r.;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167);

Skip to content