Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 22 października 2014 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Ruszczyzna numerem 65/1 o powierzchni 0,0340 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 22.10.2013 r. do dnia 11.11.2014 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póz. zm.) upływa z dniem 3 grudnia 2014 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie (0-84) 615-31-02 wew. 45.

 

                                                                                                       (-) Wiesława Sieńkowska

                                                                                                       Wójt Gminy Komarów-Osada

Skip to content