O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających

 

             Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 

zawiadamiam,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu działającego przez pełnomocnika Andrzeja Banaszak – członka zarządu NEOX Sp. z o.o. z dnia 29.08.2014 roku zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3280L Komarów Osada – Karolówka  na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 3267L”.

Pełna treść obwieszczenia dostępna  http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=100&p1=szczegoly&p2=855650

Skip to content