Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza (szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium). Podstawowym kryterium przyznania jest dochód na osobę w rodzinie ucznia, który wynosi 456 zł.

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowy i jest przyznawany w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego. Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Stypendium i zasiłek szkolny przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Komarów-Osada, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.

 Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności związane z bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością, brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizmem lub narkomanią, a także, gdy rodzina jest niepełna.

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Jako rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące – art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z poźn. zm). Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 456 zł. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące          z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu (w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Należy wykazać dochód nettopomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. W przypadku uzyskania dochodów z gospodarstwa rolnego należy wykazać powierzchnię gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych – dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej –obecnie przyjmuje się miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 250,00 zł.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym, jak i motywacyjnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych, wartości świadczeń w naturze, świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, zasiłków celowych.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny ucznia, a w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia albo oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym w szczególności na zakup podręczników do nauki, lektur, encyklopedii i innych książek pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, stroju i obuwia sportowego,
 2. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (organizowana przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. Zielone szkoły, zajęcia informatyczne itp.)
 3. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe).
 4. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (za dojazdy, opłata za internat).
 5. Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Przykłady przedmiotów, których zakup może być refundowany w ramach przyznanego stypendium szkolnego:

 1. Przybory szkolne np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.
 2. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza)- dla ucznia danej klasy w danym roku szkolnym
 3. Tornistry, stroje i obuwie sportowe, fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia)
 4. Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego)
 5. Komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu.
 6. Opłaty: czesnego, za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjścia do kin i teatrów, wyjazdy do „zielonej szkoły”, zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie, związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania; zwrot za bilety, zakwaterowanie w bursie czy internacie,
 7. Mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne), podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza uczeń, opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenia uczniów, wyżywienie w szkole.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne: Refundacji kosztów dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

a)    faktur VAT wystawionych na Wnioskodawcę,

b)    imiennych rachunków wystawionych na Wnioskodawcę,

c)    imiennych biletów miesięcznych,

d)    kwitariuszy,

e)    dowodów wpłaty,

f)    wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

a)      nazwę wystawcy,

b)      datę wystawienia/sprzedaży,

c)      numer dokumentu,

d)     imię i nazwisko nabywcy (Wnioskodawcy),

e)      pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i podpis.

 Termin składania wniosków na stypendium szkolne – do dnia 15 września 2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2014r.

 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć:

1)       rodzic ucznia małoletniego,

2)       pełnoletni uczeń,

3)      dyrektor szkoły lub kolegium

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi z tytułu zdarzenia losowego (śmierć członka rodziny, ciężka lub długotrwała choroba w rodzinie, pożar, powódź, huragan, nawałnice, utrata mienia itp. mające przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia). Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć przed upływem 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający wystąpienie zdarzenia losowego.

Świadczenia nie przysługują dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół.

PobierzRegulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komarów-Osada

PobierzUchwała Nr XXIX/180/09 Rady Gminy Komarów – Osada z dnia 04 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komarów – Osada

PobierzUchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Komarów–Osada z dnia 05 października 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komarów – Osada.

PobierzWniosek o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego

 

Skip to content