STOWARZYSZENIE „SPOŁECZNA INICJATYWA CIS”

Janówka Zachodnia 23

22-435 Komarów-Osada

tel. 84 6153122

KRS 0000511726

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Justyna Skiba-Prezes Zarządu.
 2. Małgorzata Stojko – Wiceprezes Zarządu
 3. Beata Pietras-Rudy – Skarbnik
 4. Jarosław Piskorz – Członek Zarządu

 

Celem głównym stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, a w szczególności:

 • Inicjatywy na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia i osób bezrobotnych.
 • Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości społecznej.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi działalności gospodarczej osób.
 • Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-zawodowych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych.
 • Integracja środowiska lokalnego.
 • Działalność wspomagająca rozwój oraz szeroka integracja wspólnot i społeczności lokalnych.

Cele te realizowane są m.in. poprzez:

 • prowadzenie działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • kształtowanie systemu motywacyjnego dla osób oraz wspomaganie procesu kształcenia zawodowego i rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
 • wspomaganie rodzin i osób przez różnego typu poradnictwo oraz doradztwo,
 • organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,
 • organizowanie czasu wolnego i aktywnego wypoczynku dla społeczności lokalnej, itd.
Skip to content