Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty .

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Gmina Komarów-Osada inwestując w edukację dzieci, inwestuje w przyszłość gminy.

 

Od 2 czerwca 2014 roku trwa realizacja projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Zubowicach. Celem szczegółowym projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolne, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

W ramach projektu zostanie doposażony w urządzenia zabawowe istniejący plac zabaw, dostosowane pomieszczenia do potrzeb dzieci, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, sprzęt do utrzymania czystości, tablice interaktywne z oprogramowaniem.

Projekt zakończy się 31 grudnia 2014 roku.

Kwota dofinansowania wynosi 21 817, 00 złotych.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom Unii Europejskiej pozyskanym przez Gminę Komarów-Osada.

Skip to content