W dniu 9 maja 2014r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach odbyło się podsumowanie programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” oraz programu „Moje dziecko idzie do szkoły”.

Program realizowano od listopada 2013r. do maja 2014r. na podstawie porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły p. Lucyną Baryła a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zamościu. Koordynatorem szkolnym programu, którym objęto 18 uczniów, 15 rodziców i 6 nauczycieli była nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej p. Alina Kycko.

Głównym celem ustalonym dla interwencji programowej było kształcenie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem, a także kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz u ich rodziców.

W trakcie realizacji programu organizowano spotkania z pielęgniarką szkolną p. Jadwigą Walczyszyn, pogadanki dla uczniów i rodziców, scenki dramowe, apele tematyczne.

Program miał bardzo pozytywny wpływ na podniesienie świadomości uczniów i rodziców w zakresie tematyki dotyczącej życia w czystym i zdrowym otoczeniu.

 

  

Skip to content