Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie niepełnosprawnym uczniom z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego. Ofert można składać w terminie do dnia 27 grudnia 2013 roku. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po tym terminie będą odrzucone.

Więcej informacji o konkursie pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=759310

 

Skip to content