Maluchy góraW dniu 3 lipca 2012 roku z udziałem władz samorządowych: Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej, Sekretarza Gminy Stanisława Sieka, Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Pałczyńskiego, Beaty Zarębskiej – Jachymek Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska Rady Gminy w Komarowie-Osadzie, dyrektorów szkół z terenu gminy, rodziców, koordynatora projektu Jolanty Danielewicz w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Maluchy górą”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany  w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Realizacja projektu trwała 36 miesięcy tj. od 3 sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2012 roku. Kwota dofinansowania – 1.353.538,92 zł. Wkład własny 22.000,00 złotych w ramach którego zakupiono meble przedszkolne. Grupę docelową stanowiło 126 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Komarów-Osada. Celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z Gminy Komarów-Osada, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez utworzenie 5 punktów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Komarowie-Osadzie, Antoniówce, Śniatyczach, Zubowicach i Dubie, umożliwienie dostępu do bezpłatnej edukacji dla dzieci w wieku 3-5 lat, rozpowszechnienie wśród rodziców i społeczności wiejskiej wiedzy na temat znaczenia edukacji przedszkolnej dla prawidłowego rozwoju dziecka, umożliwienie dzieciom nauki języka angielskiego, objęcie dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy specjalistyczną opieką logopedyczną i włączenie rodziców tych dzieci  w proces korygowania mowy.

W ramach projektu we wszystkich 5 punktach realizowano zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zajęcia z logopedą:                  w okresie 3 lat szkolnych zrealizowano 670 godzin zajęć logopedycznych,  i 1340 godzin zajęć z języka angielskiego.

Zgodnie z założeniami projektu odbyły się 3 wycieczki do ZOO w Zamościu „Te co skaczą i fruwają” oraz 3 wycieczki po Gminie Komarów-Osada „Moja Mała Ojczyzna”. W ramach tego działania zakupiono dzieciom bilety wstępu, pamiątki, wyżywienie oraz zapewniono transport.

Każdego roku szkolnego zajęcia urozmaicały imprezy okolicznościowe: „Spotkanie                              z Mikołajem”, „Bal karnawałowy z babcią i dziadkiem”, „Zielony Gaik- Powitanie wiosny”,  „Cudownych rodziców mam”, „Aktywny Pajacyk- gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka”, „Pożegnanie z przedszkolem”. W ramach tych działań dzieci otrzymywały upominki w postaci maskotek, książek, słodyczy, owoców, dyplomów itp.

Na rozpoczęcie roku szkolnego każde dziecko otrzymało zestaw przedszkolaka w skład którego wchodziły między innymi przybory szkolne, książeczki, plecak.

W Punktach Przedszkolnych w Komarowie-Osadzie i Zubowicach dzieci korzystały z nieodpłatnych obiadów. Ponadto dzieci z 5 punktów przedszkolnych brały również udział w uroczystościach szkolnych, konkursie plastycznym „Jak zmienia się mój świat” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Gminnym Festiwalu Baśni organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, na którym prezentowały swoje umiejętności aktorskie.

Przez cały okres trwania projektu prowadzone były działania promocyjne. Wielokrotnie w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy, Informacyjnej Agencji Samorządowej, gazetce szkolnej Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie pt. „Co w trawie piszczy” ukazywały się artykuły i zdjęcia z realizacji różnych przedsięwzięć.

W ramach projektu zatrudniono 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 5 pomocy nauczyciela, 3 nauczycieli języka angielskiego, logopedę, koordynatora projektu oraz specjalistę ds. sporządzania wniosków o płatność i sprawozdań. Ze środków projektu zakupiono stoliki i krzesełka dla dzieci, biurka, dywany, tablice, zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania zostały wykonane zgodnie z harmonogramem projektu. 126 dzieci objętych projektem zostało przygotowanych do podjęcia nauki w kl. 0/I, u dzieci ukształtowała się gotowość nauki czytania i pisania, nastąpił wzrost umiejętności współpracy  w grupie, kompetencji społecznych, poczucia własnej wartości, motoryki i sprawności manualnej.  Założone w projekcie cele i rezultaty  zostały osiągnięte.

Na podsumowaniu dzieci, które były uczestnikami projektu zaprezentowały swoje umiejętności które nabyły w związku z uczestnictwem w realizacji projektu „Maluchy górą”. Otrzymały dyplomy , upominki i słodycze.

Skip to content