inplus_colsunting.jpg Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie „Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego – II edycja”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 ”Wsparcie ekonomii społecznej”.
Okres realizacji projektu to: 01.02.2012 – 31.12.2014 r.

Projekt jest adresowany do:

 • osób zainteresowanych nabyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatu zamojskiego
 • podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu zamojskiego
 • członków, pracowników, wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu zamojskiego
 • instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego w celu zawiązania partnerstw, wzmocnienia potencjału i promocji ekonomii społecznej

W ramach projektu organizator oferuje:

I. Dla osób zainteresowanych tematem ekonomii społecznej:

 • profesjonalne szkolenia:

1.”Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich”

2.”Motywacja dla liderów ekonomii społecznej”

3.”Pozyskiwanie środków w zakresie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”

4.”Efektywne zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej”

5.”Skuteczna współpraca PES z administracją publiczną, dialog obywatelski, partycypacyjne kreowanie otoczenia ekonomii społecznej”

 • doradztwo w zakresie prawa, marketingu, księgowości i pozyskiwania środków

II. Dla podmiotów ekonomii społecznej:

 • zindywidualizowane wsparcie doradcze i szkoleniowe w formie warsztatów i coachingu
 • seminaria tematyczne poświęcone budowaniu dialogu i partnerstw, wzmacnianiu potencjału osobowościowego i instytucjonalnego

W ramach projektu organizator zapewnia:

 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zakwaterowanie podczas warsztatów

Zgłoszenia:

Rekrutacja do projektu trwa. Zgłosić się do projektu oraz uzyskać dodatkowe informacje można pod numerem tel. 535000523 lub adresem e-mail: parasol@inplusconsulting.pl

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.inplusconsulting.pl

Skip to content