LODR w Końskowoli Oddział w SitnieLODR w Końskowoli Oddział w Sitnie oferuje pomoc przy opracowywaniu wniosków i planów działalności rolnośrodowiskowych. Płatności, które rolnik może otrzymać z programów rolnośrodowiskowych, są ostatnimi funduszami do pozyskania w ramach kończącego się PROW 2007-2013.

 

lodr_logo.jpgLODR, Ośrodek Szkoleniowo Wystawienniczy w Sitnie

Od 15.03.2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Zamościu przyjmuje wnioski w ramach płatności rolnośrodowiskowych.  

Płatności rolnośrodowiskowe to jedne z nielicznych jeszcze niewykorzystanych funduszy PROW 2007-13.

LODR w Końskowoli Odział w Sitnie oferuje pomoc przy opracowaniu wniosku  i planu w ramach progranów rolnośrodowiskowych.

Usługi wykonywane są kompleksowo, łącznie z możliwością wykonania analizy gleb w naszym laboratorium, niezbędnych przy pakiecie rolnictwo zrównoważone.

 Prosimy o kontakt tel.: 607 728 605,   695 401 481

W obecnym programie rolnośrodowiskowym mamy do wyboru następujące pakiety:

 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone, Wariant 1.1 Zrównoważony system gospodarowania

 Wymogi:

1. Przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, stosując co najmniej trzy gatunki roślin, każdy z innej grupy roślin, z wyłączeniem roślin wieloletnich;

2. Opracowywanie co roku planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz aktualnej chemicznej analizie gleby, z określeniem P, K, Mg i potrzeb wapnowania oraz realizacja tego planu;

3. Koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym traw na trwałych użytkach zielonych;

4. Maksymalna roczna dawka azotu pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych na gruntach ornych nie może przekroczyć 150 kg N/ha, a na trwałych użytkach zielonych – 120 kg N/ha;

5. Niestosowanie osadów ściekowych.

Płatność 360 zł/ha/rok

 

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne, płatność 160 – 1800 zł/ha/rok w zależności od realizowanego wariantu.

 

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, Wariant 3.2 Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach na obszarach Natura 2000

 

Wymogi:

1. Koszenie w terminie od dnia 1 czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy w roku;

2. Obowiązek pozostawienia 5-10% działki nieskoszonej, przy czym powinien to być inny fragment co roku;

3. Wysokość koszenia 5-15 cm;

4. Zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka działki;

5. Obowiązek usunięcia lub złożenia w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu koszenia;

6. Zakaz stosowania środków ochrony roślin, ścieków i osadów ściekowych, zakaz wapnowania;

7. Ograniczone nawożenie azotem do 60 kg/ha/rok.

Płatność 500 zł/ha/rok

 

Pakiety 4 i 5. – Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i – Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, płatność 550 – 1390 zł/ha/rok w zależności od realizowanego wariantu.

 

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, płatność 570 – 4700 zł/ha/rok w zależności od realizowanego wariantu.

 

Pakiet 7.  Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, płatność 320 – 1500 zł/samicę/rok w zależności od realizowanego wariantu.

 

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

 

Warianty:

8.1 Wsiewki poplonowe

Wymogi:

1. Wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej  rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;

2. Sprzątnięcie słomy po żniwach;

3. Niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

4. Przyoranie biomasy wsiewki poplonowej;

5. Niestosowanie ścieków i osadów ściekowych

Płatność 330/ha/rok, na obszarach zagrożonych erozją  458/ha/rok

 

8.2 Międzyplon ozimy

Wymogi:

1. Wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 30 września;

2. Niestosowanie pod międzyplon ozimy innych nawozów niż naturalne;

3. Niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ozimy;

4. Niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca

5. Zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;

6. Przyoranie biomasy międzyplonu ozimego;

7. Zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ozimym, lub formy jarej takiej rośliny

Płatność 420/ha/rok, na obszarach zagrożonych erozją  750/ha/rok

 

8.3 Międzyplon ścierniskowy

Wymogi:

1. Wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 30 września;

2. Niestosowanie pod międzyplon ścierniskowy innych nawozów niż naturalne;

3. Niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy;

4. Niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca

5. Przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego;

6. Zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ścierniskowym

Płatność 400/ha/rok, na obszarach zagrożonych erozją  690/ha/rok

 

Na obszarach narażonych na erozję należy zachować pod okrywą roślinną nie mniej niż 40% powierzchni gruntów ornych.

 

Pakiet 9. Strefy buforowe, płatność 0,40 – 1,10 zł/mb/rok w zależności od realizowanego wariantu.

 

W Gminie Komarów Osada rolnicy przede wszystkim składają wnioski w ramach pakietu rolnictwo zrównoważone, ekstensywne trwałe użytki zielone ze względu na występowanie obszarów Natura 2000 – Dolina Sieniochy i Ostoja Tyszowiecka oraz pakiet ochrona gleb i wód, gdzie Gmina Komarów przy terenach erozyjnych otrzymuje zwiększone płatności.

 W jednym gospodarstwie można łączyć wymienione powyżej pakiety:

rolnictwo zrównoważone, ekstensywne trwałe użytki zielone oraz ochrona gleb i wód.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług naszych doradców rolnośrodowiskowych:

607 728 605,   695 401 481

 

Skip to content