OGŁOSZENIE

Rady Gminy Komarów-Osada


Informuję, że w dniu 31 grudnia 2011 roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych.


 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz.1070 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 roku Nr 50, poz.370) rady gmin dokonują w  roku bieżącym wyboru ławników na nową kadencję 2012-2015.


Rada Gminy Komarów-Osada wybierze:

        1 ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu

        1 ławnika do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

 

Art.158 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych określa, że:

 

        Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.      Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

2.      Jest nieskazitelnego charakteru.

3.      Ukończył 30 lat.

4.      Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

5.      Nie przekroczył 70 lat.

6.      Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

7.      Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Art.159 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych określa, że:

 

        Ławnikami nie mogą być:

1.      Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze

2.      Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

3.      Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

4.      Adwokaci i aplikanci adwokaccy.

5.      Radcy prawni i aplikanci radcowscy

6.      Duchowni.

7.      Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.

8.      Funkcjonariusze Służby Więziennej.

9.      Radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Gminy Komarów-Osada, zgodnie z art.162 §1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku, na karcie zgłoszenia (wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r.) – druki dostępne w Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie pokój Nr 10– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 1.      Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego w karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)      Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)      Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3)      Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

4)      Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5)      Dwa zdjęcia zgodne z  wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

2.      Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

3.      Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

4.      Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt.3.

5.      Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art.162 § 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z kompletem dokumentów należy składać w Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie pokój Nr 10 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj. do dnia 30 czerwca 2011 roku, które nie spełniają wymagań formalnych (określonych w ustawie i rozporządzeniu do tej ustawy) pozostawia się bez dalszego bieg. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały (art..162 § 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie pokój Nr 10, tel.(0 84) 615 31 02 wew.38.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Jerzy Pałczyński

Skip to content