azbest.jpgWójt Gminy Komarów-Osada informuje, że osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Komarów-Osada mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

     Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych w 2011 roku proszone są w terminie do 30 marca 2011 roku złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada stosowny wniosek wraz z załącznikami (t.j. m.in. decyzją lub poświadczeniem dokonania zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zamościu).

     Dofinansowanie obejmuje pokrycie w całości kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych, nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

         Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Gminy Komarów-Osada przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Wzór wniosku 

Skip to content