30.04.2010 r. Radni gminy Komarów – Osada dobrze ocenili pracę wójta i udzielili Wiesławie Sieńkowskiej absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Przed piątkową sesją radni, sołtysi oraz lokalni liderzy wzięli udział w spotkaniu na temat pozyskiwania środków z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”.

Na realizację tak zwanych „małych projektów” czyli pomysłów, które mają się przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców można otrzymać do 25 tysięcy złotych. Mogą się o nie starać: osoby fizyczne i osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe oraz fundacje i stowarzyszenia, które mają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Pomoc może być wykorzystana m.in. na: organizację szkoleń, udostępnianie sprzętu komputerowego, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, promocję lokalnej twórczości kulturalnej oraz kultywowanie miejscowych zwyczajów, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Pieniądze mogą być przeznaczone również na: rozwijanie turystyki lub rekreacji, budowę, odbudowę albo oznakowanie małej infrastruktury turystycznej a także  zachowanie, odtworzenie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego.

Wnioski będą przyjmowane od 17 maja do 15 czerwca tego roku a szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: www.lgdziemiazamojska.pl oraz www.prow.lubelskie.pl w zakładce „Nabory Lokalnych Grup Działania”.

Do stowarzyszenia LGD „Ziemia Zamojska” należą gminy: Komarów – Osada, Grabowiec, Łabunie, Miączyn, Sitno, Skierbieszów i Stary Zamość.

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content