Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIII/196/09Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2010” oraz Zarządzenia Nr 2/09 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu oraz zadań z zakresu oświaty i wychowania – dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Komarów-Osada oraz opieka w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego.

Rodzaj wspieranych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu:

– upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach międzyklubowych poza gminą,

– utrzymanie boiska i organizowanie zajęć w zakresie kultury fizycznej, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych o charakterze lokalnym.

Rodzaj wspieranych zadań z zakresu oświaty i wychowania:

– zapewnienie transportu uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada realizujących obowiązek szkolny,

– zapewnienie uczniom niepełnosprawnym opieki w czasie transportu.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Komarów-Osada na dotacje do zadań realizowanych w zakresie: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu tj. utrzymanie boiska i organizacja zajęć w zakresie kultury fizycznej, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych o charakterze lokalnym w 2010 roku – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Natomiast wysokość środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynosi 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Termin składania ofert upływa z dniem 22 lutego 2009 roku. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 lutego 2010 roku, a wyniki konkursu i oraz warunki realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 25 lutego 2010 roku.
Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku, oferty należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzorów ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), aktualny statut, oraz sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

     –     kompletność złożonych dokumentów,
–         ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
–         zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
–         ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relację do zakresu rzeczowego zadania,
–         zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
–         analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
–         wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

W bieżącym roku Gmina Komarów-Osada nie zrealizowała zadań tego samego rodzaju jak te, które są przedmiotem konkursu. Natomiast w 2009 roku zrealizowano zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwota dotacji 42.695,50 zł. oraz w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – kwota dotacji 2.500,00 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, wykazie zadań, kryteriach oceny ofert i warunkach realizacji zadań znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, na stronie internetowej http://komarowosada.bip.net.pl/ oraz www.komarow.pl

zarzadzenia 2010 r.doc

zalacznik_1_wzor_oferty.doc

zalacznik_2_wzor_umowy.doc

zalacznik_3_wzor_sprawozdania.doc

Skip to content