Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie rozpoczęła realizację projektu „Nowe Ścieżki Ekonomii Społecznej”

Projekt ,,Nowe Ścieżki Ekonomii Społecznej” realizowany jest w okresie od 01.02.2009 r. do 28.02.2010 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, wdrażanego w województwie lubelskim przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie poprzez budowanie potencjału kompetencyjnego ich pracowników, a także kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób, które zajmują się lub są zainteresowane prowadzeniem, bądź wspieraniem przedsięwzięć społecznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące, główne działania:
– promocja idei ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze
 (w tym organizacja dwóch konferencji – inaugurującej i zamykającej projekt)
– opracowanie analizy sektora ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie
– opracowanie raportu z zakresu doradztwa i planowania strategicznego
– szkolenie dot. planowania strategicznego
– szkolenia specjalistyczne
– Szkoła Koordynatorów
– Szkoła Liderów
Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę z dziedziny planowania strategicznego, zarządzania, księgowości
 i  finansów, prawa oraz marketingu niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi oraz prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
Kwalifikacji uczestników do odpowiednich grup szkoleniowych dokona Komisja Rekrutacyjna, która  weźmie pod uwagę formalne kryteria uczestnictwa, a także doświadczenie, aktywność na rzecz szeroko rozumianego rozwoju lokalnego (projekty, działania, kontakty ze społecznością lokalną, etc.), znajomość problemów, potrzeb i zasobów środowiska lokalnego, a także motywację kandydata na uczestnika projektu. W tym celu ocenie merytorycznej poddane zostaną informacje złożone przez kandydatów w Karcie Beneficjenta Ostatecznego.
W ramach projektu zapewniona zostanie:
– wysoko wykwalifikowana kadra doświadczonych trenerów, którzy wyposażą uczestników projektu
w specjalistyczną wiedzę z obszaru ekonomii społecznej
– interesujące materiały szkoleniowe
– catering – poczęstunek, ciepły posiłek
– certyfikat/ zaświadczenie ukończenia szkolenia
– zakwaterowanie podczas szkoleń wyjazdowych
– możliwość wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:
www.nowesciezki.pl 

 

Skip to content