progrekol082.jpg„Czysty Świat – mój świat” to tytuł piątej już edycji programu edukacji ekologicznej, jaki od 10.09.2008r. do 20.11.2008 r. realizowało Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie we współpracy z Urzędem Gminy oraz innymi szkołami z terenu gminy Komarów – Osada.

Zadania realizowane były zgodnie z opracowanym planem i harmonogramem finansowo – rzeczowym i były współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Za wykonanie poszczególnych zadań zawartych w harmonogramie odpowiedzialni byli koordynatorzy programu: pani dyrektor Anna Maryńczak, pani Anna Kopytko, pani Beata Zarębska – Jachymek, pani Halina Romańczuk oraz pozostali nauczyciele gimnazjum zgodnie z przydziałem.
Program zakładał realizację następujących celów:
Upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.
– Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy.
– Uświadomienie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz poznanie różnych form zapobiegania im.
Założone cele osiągnięto poprzez realizację zadań, do których wykorzystano zakupione w ramach projektu materiały i pomoce dydaktyczne. Zadania realizowane były w następujących formach:
1. Pogadanki i prelekcje o tematyce ekologicznej dla młodzieży gimnazjalnej, które prowadzili nauczyciele podczas lekcji biologii, geografii, chemii i godzin wychowawczych. Pomocna im w tym była zakupiona literatura fachowa, która została przekazana do biblioteki szkolnej do użytku zainteresowanych oraz materiały edukacyjne. W ramach programu przeprowadzona została także pogadanka dla młodzieży na temat gatunków drzew i rodzajów lasów występujących w okolicy i w sąsiedztwie Gminy Komarów – Osada.
2.Dzień Ekologiczny w szkole, podczas którego przedstawiona została dla społeczności szkolnej tematyczna część artystyczna. Następnie odbyło się sprzątanie wyznaczonych terenów w Gminie Komarów – Osada. Ten ekologiczny dzień zakończył „Eko – disco”.
3. Konkursy szkolne i gminne, turnieje wiedzy, pokazy.
Jedną z form realizacji programu były różne konkursy z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej:
– konkurs wiedzy  –„Znam polskie parki narodowe”;
– konkurs na broszurę lub plakat – „Nie wypalajmy traw”;
– konkurs na album – „Poznajemy i chronimy polskie gatunki drzew”;
– konkurs plastyczny na odznakę – „Przyjaciel przyrody”;
– konkurs literacki (forma komiksu) –
„Dlaczego nie należy zaśmiecać lasów?”;
– konkurs fotograficzny –
„Najpiękniejszy zakątek Gminy”;
pokaz mody ekologicznej – „Ekologicznym krokiem”.
W ramach programu kontynuowana była zbiórka zużytych baterii oraz tonerów i kartridży do drukarek.
Uczestnikami konkursów były szkoły z terenu Gminy Komarów – Osada, klasy oraz indywidualni uczniowie. Najlepsi otrzymywali nagrody książkowe lub rzeczowe, w zależności od typu konkursu. Ekspozycję najciekawszych, nagrodzonych i wyróżnionych prac uczniowskich zorganizowano podczas uroczystego podsumowania programu. Najlepsze prace literackie zostały opublikowane w grudniowym numerze gazetki szkolnej „O nas. U nas”. Prace uczniowskie zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym oraz w klasopracowni geograficzno – biologicznej.
4. Folder z realizacji programu.
Podsumowaniem zadań zaplanowanych do realizacji jest pamiątkowy folder, w którym uwiecznione zostały wykonane prace i materiały oraz osoby, które uczestniczyły w całym przedsięwzięciu.
5. Uroczyste podsumowanie i ocena realizacji programu.
W celu podsumowania realizacji zadań ujętych w programie Czysty Świat – mój świat” zorganizowane zostało uroczyste spotkanie z udziałem przedstawicieli władz gminnych, środowiska, członków komisji, rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów. Z tej okazji przygotowana została wystawa prac uczniowskich, wykonanych w ramach realizowanego zadania. Zebrani zostali zapoznani ze wszystkimi przedsięwzięciami szkoły podjętymi w ramach realizowanego programu oraz z konkretnymi efektami pracy uczniów i nauczycieli.

Wszystkie szkoły z terenu Gminy Komarów – Osada zaangażowane w realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej tematyki ekologicznej zostały nagrodzone.
         Założone w programie cele i zadania zostały zrealizowane. Dzięki realizacji programów edukacji ekologicznej podnosi się świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy. Młodzież bardziej dba o estetykę najbliższego otoczenia, min. poprzez utrzymanie czystości w otoczeniu szkoły. Konkursy szkolne i międzyszkolne motywują dzieci i młodzież do działania na rzecz ochrony środowiska.

Skip to content