Komarów-Osada, 2008-06-26

RGO.III.7624-2/08

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 26.06.2008 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 110915L i 110916L w miejscowości Wolica Śniatycka, gmina Komarów-Osada o długości 2474,75 m na działkach nr ewidencyjny 123, 185 i 483.

            Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na stronie internetowej urzędu: www.komarow.pl oraz za pośrednictwem sołtysa miejscowości: Wolica Śniatycka, w której zlokalizowana będzie inwestycja.

 

Skip to content