Komarów-Osada, 2008-05-26

RGO.III.7624-5/08 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), zawiadamiam, że na podstawie art. art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) wydane zostało postanowienie znak RGO.III.7624-5/08 dotyczące odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami, ujęciem wody i modernizacją stacji wodociągowej Janówka, Gmina Komarów-Osada”

Z treścią postanowienia można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Komarów-Osada http://www.komarow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komarów-Osada.

 

Skip to content