Komarów-Osada, 2008-05-23

RGO.III.7624-2/08

OBWIESZCZENIE

W związku z prowadzonym przez Wójta Gminy Komarów-Osada postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 110915L i 110916L w miejscowości Wolica Śniatycka o długości 2474,75 m, stosownie do art. 10 KPA, informuję, że stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji organ jest zobowiązany do umożliwienia stronom wypowiedzenia się o zebranych dowodach i materiałach oraz zgłoszonych żądaniach.

W związku z powyższym wyznaczam 14 – dniowy termin na zapoznanie się i wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów w powyższej sprawie.

Skip to content